حقوق دریاها - تقریر دروس دکتر همایون حبیبی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی- 1391
65 بازدید
محل ارائه: دانشگاه علامه طباطبایی
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اهم مباحث مطرح شده: 1. منابع حقوق دریاها 2. زمینه های شکل گیری حقوق دریاها و بررسی مسائل مطرح در کنوانسیون های 1930 و 1958 و 1960 و 1982 3. مناطق دریایی (آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد و آب های مجمع الجزایری) 4. تنگه های بین المللی و تنگه هرمز 5. تحدیدحدود مناطق دریایی 6. تروریسم و دریای آزاد