بررسی تفصیلی مبادی حقوق بین الملل عمومی - تقریر دروس دکتر سید قاسم زمانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی- 1391
64 بازدید
محل ارائه: دانشگاه علامه طباطبایی
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اهم مباحث مطرح شده: 1. زمینه های شکل گیری حقوق بین الملل و جامعه بین المللی 2. سیر تحول حقوق بین الملل 3. مناسبات متقابل میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی 4. حقوق نرم یا قوام نیافته 5. حقوق عرفی