حقوق بین الملل اقتصادی- تقریر دروس دکتر فیصل عامری استادیار دانشگاه علامه طباطبایی- 1391
196 بازدید
محل ارائه: دانشگاه علامه طباطبایی
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حقوق بین الملل اقتصادی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات اقتصادی میان اتباع حقوق بین الملل است. اهم موضوعات مطرح در درس: 1. آشنایی اجمالی با سیر اندیشه اقتصاد سیاسی با تاکید بر لیبرالیسم و مکتب حمایت گرایی (ناسیونالیزم اقتصادی) 2. موافقتنامه گات 3. سازمان تجارت جهانی WTO (زمینه های شکل گیری، اصول، اهداف، وظایف و ساختار) 4. حقوق مالکیت فکری TRIPS و 5. TRIMS