تکامل تاریخی حقوق بین الملل اسلامی یا سیر؛ بین یادگار و آرمان
122 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اولین پرسشی که در مورد موضوع ما باید مطرح شود این است که این حقوق اسلامی از کجا نشأت گرفته است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا لازم است تا اساس حقوق بین الملل اسلامی که تحت عنوان «سیر» شناخته می شود مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. بررسی سیر ضروری است چرا که در فهم آن، اصولی نهفته است که اساس همه فرآیندهای روابط بین المللی یا روابط بین جهان مسلمان و غیر مسلمان است. اطلاع از تعریف، منابع و تکامل تاریخی حقوق بین الملل اسلامی نیز به عنوان یک دسته بندی ویژه و مهم در رشته حقوق اسلامی دارای اهمیت می باشد. به طور وضوح می توان گفت که روابط بین المللی در اسلام نوعی عبادت محسوب نمی شود. چرا که آنها بر این عقیده اند که این روابط نوعی تعهد و وظیفه ای است که تحت عنوان معاملات (روابط حقوقی مسلمانان با یکدیگر یا با ملل دیگر) قرار گرفته است.