پیک و کیسه دیپلماتیک
50 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از دیرباز این مطلب پذیرفته شده است که هر دولتی مستحق است آزادانه و کاملاً محرمانه با مأمورین دیپلماتیک خود مکاتبه کند. این آزادی مکاتبه و ارتباط مستلزم است که پیک های دیپلماتیک مورد حمایت باشند و این که همه مکاتبات رسمی مأمورین ـ خواه از طریق پست و خواه به واسطه پیغام بران حمل شوند ـ از مداخلات دولت میزبان مصون و محفوظ باشند.