اثر حقوقی تصمیمات ایکائو و اختیارات ایکائو از سوی کشورهای طرف معاهده
72 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شورا رکن دایمی ایکائو و مسؤول در برابر مجمع عمومی و متشکل از 36 کشور طرف معاهده است که از سوی مجمع انتخاب می شوند. از آنجا که شورای ایکائو طی 60 سال فعالیت خود قطعنامه ها، تصمیمات و همچنین بیانیه های صادره دارد، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که ایکائو تا چه حدّ از سوی کشورهای طرف معاهده خود برای اتخاذ این گونه تصمیمات و قطعنامه ها اختیار پیدا کرده است؟ حد و مرز و حوزه ای که کشورها ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند چیست؟