ازدواج و آزادی دینی: مشکلات حقوق تطبیقی و راه حل های تعارض قوانینی
55 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این مقاله این است که در نظر بگیرد چگونه مقررات قانونی نکاح بر آزادی دینی اثر می گذارد و بالعکس؟ و چگونه تعارض بین آزادی دینی و مقررات دولتی ازدواج حل می شود؟ این بخش رو به فزونی (و به طور فزاینده hی با شیب تند) از تعارضات، در یک مقیاس در حال رشد از کشورها وجود دارد. این تعارضات به مسائل رقابتی بین «صلاحیت حوزه های قضایی» و «انتخاب قانون حاکم» مرتبط می شوند که این مسائل، رقابت بین جوامع «دارای حاکمیت» را در بر می-گیرد. با استفاده از حقوق تطبیقی، این مقاله دامنه و مجموعه ای از تعارضات دولت علیه دین و مجموعه ای از شاخه های حقوقی سیتمیک را ارائه می دهد که مرتبط است به مقررات ازدواج که امروز در جهان موجود می باشد، در حالی که به طور خاص بر دو مسأله تمرکز می کند: شکل گیری ازدواج به طور کلی، و قانونی سازی ازدواج با هم جنس. پس از نشان دادن دامنه تعارضات بین جوامع دینی و سیاسی با توجه به مقررات ازدواج، این مقاله استدلال می کند که مجموعه ای از علم حقوق که با عنوان «تعارض قوانین» (یا «حقوق بین الملل خصوصی») شناخته شده _که برای تصمیم گیری پیرامون تعارضات قضایی مرتبط با ادعای صلاحیت و اعمال انتخاب قانون حاکم در اختلافات حقوقی مربوط به منافع حاکمیت های مختلف طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است ـ یک مدل با ارزش برای حل تعارضات دولتی-کلیسایی در زمینه قانون نکاح فراهم می آورد.