بحران مالی جهانی و حقوق بین الملل اقتصادی
54 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی شروع به منزوی کردن علل و پیامدهای گسترش بحران اقتصادی و مالی جهانی در اواخر سال 2008 کرده¬اند. توجه حساس و مهم – که اغلب با مخالفت گوش خراشی همراه است- نیز بر اثر برنامه¬های داخلی متعدد اجرا شده در پاسخ به بحران مزبور متمرکز است. وکلای بین المللی اندکی به این بحث¬ها کمک کرده¬اند. هدف از تحلیل ما این است که این شکاف را نسبتا بپوشاند با بررسی این که آیا و چگونه حقوق بین الملل اقتصادی ممکن است به عنوان یک محدودیت معتبر بر گرایشات دولتی به اولویت¬های داخلی در زمان رسمی کردن واکنش¬های اضطراری به بحران مزبور عمل کند؟ حقوق بین الملل اقتصادی مشتمل بر منابع مختلفی است که مهم¬ترین آن¬ها تعهدات در روابط تجاری و رفتار با سرمایه¬گذاران خارجی است. مورد پیشین یعنی حقوق تجارت بین الملل شامل موافقتنامه¬های تجارت آزاد دو جانبه، اسناد منطقه¬ای همچون موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی، و موافقتنامه چند جانبه سازمان جهانی تجارت است. برای مقایسه، مورد اخیر یعنی حقوق سرمایه¬گذاری بین المللی تا حد زیادی به شبکه¬ای از معاهدات سرمایه¬گذاری دو جانبه محدود است اما شامل جنبه¬های کلیدی حقوق بین الملل عرفی نیز می¬باشد. ما معتقدیم که حقوق بین الملل سرمایه¬گذاری در کوتاه مدت نسبت به سایر بخش¬های حقوق بین الملل اقتصادی احتمال بیشتری دارد که شکایات و طرح دعاوی حقوقی را افزایش دهد.