سرپرستی و ریاست مرد بر خانواده ضرورت، مبانی و ادلّه
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خانواده که به عنوان واحد بنیادین اجتماع و بستر پیدایش و تکامل بشر مورد توجه ویژه شریعت اسلام قرار دارد، همچون سایر اجتماعات نیازمند سرپرستی توانا و مدیری مدبر است. در فقه و حقوق اسلامی از سرپرستی در رابطه بین زوجین به «قیمومت» و در رابطه والدین با فرزندان به «ولایت» تعبیر شده است. در این نوشتار قیمومت مرد بر زن بررسی شده و اثبات می‌شود که قیمومت به معنای مدیریت بر خانواده حق و تکلیفی از سوی شارع برای زوج بوده و قراردادی یا اشتراکی بودن آن نادرست است.